NTN - Thử Dính Người Trên Tường Với Băng Dính (Sticking human on the wall with tape)

lượt xem 3 031 496

► FB Cá Nhân
N.T.N: facebook.com/NguyenThanhNam1994NTN
Mail: Monstertattoovn@gmail.com
Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy chia sẻ video để ủng hộ NTN Vlogs nhé !

Giải tríNTNVlogs  Thử  Dính  Người  Trên  Tường  Với  Băng  Thu  Dinh  Nguoi  Tren  Tuong  Voi  Bang Dinh  Aerial  with  tape  

NHẬN XÉT

 1. Tuan Nguyenvan

  Tuan Nguyenvan13 giờ trước

  Hay..ntn co những sang kien rat hay ...cố gang len ...nha

 2. Định Hoàng

  Định Hoàng17 giờ trước

  hay 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍😂😂😂😂😂😂

 3. Van Luyen Ngo

  Van Luyen NgoNgày trước

  Tí nữa là sat mặt vao ghe

 4. Cd Vta

  Cd VtaNgày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀🤣😶😃😃😙😚😣😭🤑🤓🤑😦😲😌😧🤓🤑🤓😌😧😲🤓😨🤓☹😨😛😭😴😭🙃😌😦😦😌🤑😴🙃😦😌😦😌😴🙃😌😦😦😌😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀🙃🙃😭😴😕😴😭😕😭😴😕😕😕😕🙃😭🙃😴🙃😫😭😴😭🙃😴😫🙃😭😴🙃😭😴😴😭😕😴😭🙃😴😀😀😀😀😀😌🤑😌🤑😌😦🤑😌😦😦🙃😌😦🙃😌😴😦😌🙃😦😴😦🙃😴😭🙃😴🤑🤑🙃😌😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😫😕😴🙃😭😴🙃😭😴🙃😭😴😭😴🙃😫😭😴😫🙃😴😭🙃😴😭😴😭😴😭😫😴😭😫😫😭😴😴😭🙃😴😭😕😴😭😕😫😭😭😫😭😴😴😭😫😴😫😫😴😭😴😴😴😭😕😕😴😕😭😴😴😕😭😭😕😴😢😫😕😕😫🙃😴😭😴😦🤑😌🤓😧😲😨😛🤓😲😲🤓😌😧😌😦😦🙃😴😴😭😫🙃😭😴😭🙃😴🙃😴😭😴🙃😭😴😭😴😭😴😭🙃😴😫😫🙃😴😫🙃😭😴😴😭😴😭🙃😴😭😭🙃😴🙃😴😭😫😴🙃😭😭🙃🙃😴🙃😴😫😭😫🙃😴😭🙃😴😫😭😫😴🙃😭😫🙃😴😭😭🙃😫😴😫😴🙃🙃😫😴😭😫🙃😴😭😫🙃😴😭😴🙃😭😭🙃😫😴😫🙃😴😭🙃😴😫😭😭🙃😴😫🙃😭😴😫😴😫😭🙃😴😭😫🙃😦😴😴🙃😦🙃😴😦😭😴😴🙃😭😴🙃😭😫😴😫😴😭😴😫😭😴😫😭🙃😫😴😫😴🙃😭🙃😴😫😭😫😴😭😭🙃😴😫😫😭😴🙃🙃😴😫😭🙃😫😴😭😫😴😭😫🙃😴😭🙃😭😴😭😴🙃😭😴😫🙃😴😭😫😴🙃😭😴😭😴😫😫🙃😭😴😴😫🙃🙃😴😭😭😭😫😴🙃😭😴😫😭🙃😴😫😭😴😫😫😴🙃😭😴🙃😭😫😴🙃😭😭🙃😫😴😴😴🙃😦😌😴🙃🤑😴😦🙃😴😌😦😌😦😌😦🤑😌😭😌😌😭😫😭😴😌😫😴🙃😭😫😌😴😭😫😌😴😭😌😭😫😴😫😴😌😭😫🙃😴😭😫😌😭😴🙃😫😴😭😫🙃😴😭😫😌😴😭😫😭😴😫😴😌😭😴😌😦😴🙃😫😦😴😌😦😫😴🤑😫😌😭😴😌😫😴😦😌😫😴😦😌😫😴😦😌😫😴😦😫😌😦😴😫😌😦😴😌😫😴😦🙃😫😴😦😫🙃😴😦😴😌😦🤑🤑😌😴😧😲🤓😌😧🤓😛☹😛🤓☹😨☹🤓😛😦😴😌🤑😫😴😭😫😢😕😪😪😔😢😫🤣🙄😗😃😏😄👨‍👧‍👧💃👨‍👧👬👨‍👦‍👦👫🤛👩‍👧‍👧👋🤳🖖😏😏😑🙄😘🙄😘🙄😗😗😍😘😘🙄😗😘😂😘😗😂😘🙄😂😗😘🙄😘😍😗😘😂🙄😘😍🙄😘😍😂😘😗😍🙄😘😍😘😗😘😍🙄😗😘😍😘🙄😍🙄😘😍🙄😘😍

 5. Hao Ngo

  Hao Ngo2 ngày trước

  Phê vãi

 6. Hao Ngo

  Hao Ngo2 ngày trước

  Anh tốn bao nhiêu

 7. Lan Dao Phuong

  Lan Dao Phuong3 ngày trước

  em thấy hay quá đi anh ơi anh cố gắng làm những video hay hơn nhé!😃😃😃😃😃😃

 8. Dat Trinh

  Dat Trinh3 ngày trước

  Sao em xem khôg được vạy anh nó để là rất tiết. Nội dung này bị hạn chế độ tuổi

 9. MINION SLIME

  MINION SLIME4 ngày trước

  Bấm vào cái logo của mình cũng được nha

 10. MINION SLIME

  MINION SLIME4 ngày trước

  Mọi người vào bức hình này qua đăng kí cho mình nha sẽ được tặng mini game

 11. Chon Nguyen

  Chon Nguyen5 ngày trước

  Lúc 4:30 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 12. Loan Vu

  Loan Vu5 ngày trước

  chó dễ thương quá

 13. Moon Hằng

  Moon Hằng6 ngày trước

  buồn cười chết mất 😁😁😁😁

 14. Phương Anh

  Phương Anh6 ngày trước

  the flash kìa

 15. Tien Thanh

  Tien Thanh6 ngày trước

  Toi nghiep anh nguyen thanh nam qua

 16. Khang hy Ngac

  Khang hy Ngac6 ngày trước

  Chơi ko nghỉ tới rủi ro sao ? Rồi lỡ nó bật ngửa nó té ra phía sau thì sao

 17. HDT Game !!!

  HDT Game !!!8 ngày trước

  .

 18. Khang Nguyễn

  Khang Nguyễn9 ngày trước

  Hui ngu

 19. đặng Thanh cảnh

  đặng Thanh cảnh9 ngày trước

  nhà bóng quá ko Dớt mới lạ

 20. Bẩy Công Tử

  Bẩy Công Tử10 ngày trước

  Thử uống nước mì chính cki

 21. Min_SuGa ck Su

  Min_SuGa ck Su11 ngày trước

  không có anh Thượng nhưng vẫn còn có anh Duy

 22. Min_SuGa ck Su

  Min_SuGa ck Su11 ngày trước

  ko có Thượng nhưng ko sao vì vẫn còn có Hải

 23. Trường Thanh

  Trường Thanh12 ngày trước

  Wtf hahaha😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 24. Hai Nguyen

  Hai Nguyen12 ngày trước

  Haha... vui quá

 25. lâm lê la

  lâm lê la12 ngày trước

  Dám nghĩ dám làm quá hay b

 26. nhung nguyen

  nhung nguyen13 ngày trước

  Hay vãi

 27. Mai Út

  Mai Út19 ngày trước

  lầy

 28. Quân Hoang

  Quân Hoang20 ngày trước

  Hay

 29. Huyền trang Trịnh

  Huyền trang Trịnh21 ngày trước

  Tí thì sấp mặt 🤣🤣

 30. Yến Đặng

  Yến Đặng21 ngày trước

  6:43 nhìn mặt dg cười r tự nhiên úp xg hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 31. sin lee

  sin lee21 ngày trước

  Đi xe không đội mũ bảo hiểm nha

 32. Võ Quang Thăng

  Võ Quang Thăng21 ngày trước

  a Nam ơi.a thật sự giống nyc của e..lại nhớ người xưa.

 33. Ahihidocho TvancanhaM

  Ahihidocho TvancanhaM23 ngày trước

  Thách anh 24h trên đó

 34. ngôi sao lấp lánh

  ngôi sao lấp lánh23 ngày trước

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 35. Thanh Toan Luong

  Thanh Toan Luong23 ngày trước

  Vai anh

 36. Thanh Toan Luong

  Thanh Toan Luong23 ngày trước

  Coi dai dam do

 37. Thanh Toan Luong

  Thanh Toan Luong23 ngày trước

  Sao duoc

 38. thích gái yêu bóng đá

  thích gái yêu bóng đá24 ngày trước

  Tại sao lại hạng chế độ tuổi

 39. khang bili 123

  khang bili 12324 ngày trước

  Một ngày ư🤐🤔

 40. duyên trúc

  duyên trúc24 ngày trước

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

 41. Việt gaming̉

  Việt gaming̉24 ngày trước

  💗💙💗💗💙💗💙💗💙💗💙

 42. Jeon Jungkook

  Jeon Jungkook25 ngày trước

  💖💖💖💖💖💖💖💖

 43. Sjjw Lq

  Sjjw Lq25 ngày trước

  choi ngu vai nuoi

 44. Hieu Dao

  Hieu Dao25 ngày trước

  Lam them video moi di anh

 45. Phi

  Phi26 ngày trước

  Vui

 46. baobinh tong

  baobinh tong26 ngày trước

  Thật là mắt cười😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😗😗😗😗😗😗😷😷😗😷😗😷😗😷😗😷😗😷😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😜😛😲😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😌😌😌😌😌😌😌😌😌😵😵😵😵😵😵😵😵😵😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😆😆😆😆😆😆😆😆😠😠😠😠😠😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😐😐😐😐😐😐😐😐

 47. Huong Luong

  Huong Luong25 ngày trước

 48. Thuần Nguyễn Xuân

  Thuần Nguyễn Xuân26 ngày trước

  Làm vậy có đau k a

 49. duyen ngo thi

  duyen ngo thi26 ngày trước

  Anh có đc bao nhiêu like

 50. megumi san

  megumi san26 ngày trước

  👍👍

 51. thanh phúc

  thanh phúc27 ngày trước

  Bị tàu tháo ngay lúc đó là xác định

 52. Nguyen Huong

  Nguyen Huong27 ngày trước

  Em thích cái pha anh ntn ngã thôi